بازی های رایانه ای و منجی موعود

مدیر تیر ۲۴, ۱۳۹۴ ۰

یکی از اصول مشترک بین تمام ادیان الهی و اساطیر باستانی اقواممختلف ،مبحث منجی موعود و آخر الزمان می باشد.همانکسی که شیعیان او را مهدی،مسیحیان او را عیسی ،زرتشتیان او را سوشیانت وقومهای دیگر او را با نام های دیگر میخوانند.

تمامی منتظران ظهور به مرحله ای معتقدند که یک ضد منجی که عصاره تمامشرارتهاست و تمامی نیروهای شیطانی را به همراه خود دارد و مهمترین مانع منجی موعوداست. در نبرد نهایی میان این دو که جنگی بسیار بزرگ و خونین است منجی موعود بههمراه یارانش به کمک امدادهای الهی بر لشکر شیطان پیروز می شوند .سربازان ویاران منجی انسان هایی با ایمان و نیرومند هستند که خود را از قبل برای چنین روزیآماده کرده اند.

کشیش پت رابرتسون (pat robertson) از رهبران صهیونسیم مسیحی میگوید:

(اکنون آمریکا نماینده خداست در روی زمین،برای ظهور مسیح )

آری به اعتقاد آنان ،آمریکا یا لااقلرهبران این کشور پیامبران معصومی هستند که به دنیای پر از گناه فرستاده شده اند تاجهان را به سر منزل مقصود برسانند .

جرج بوش اول روز ۶ مارس ۱۹۹۲ در نشست مشترکسنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا (که بی شباهت به سخنرانی جرج بوش دوم در ۲۰ مارس۲۰۰۱نبود ) خطابه معروفی ایراد کرد که ضمن آن سیاست نظم نوین جهانی را اعلامکرد.

سیاستی که طبق آن نمی توان پذیرفت گوشه ای از کره زمین از اصول آمریکایی درمورد آزادی های فردی و حکومت دمکراتیک معاف باشد.

سیاستی که طبق آن برای پیروزیدر جنگ علیه تروریسم بین المللی ،جنگ ایده ها و عقاید باید راه انداخت.در ایننظم نوین جهانی که به قول فوکویاما تئوری پرداز پایان تاریخ اسلام دریای فاشیستیبرای شنای تروریستهاست.

و یا به قول توماس فردمن تحلیلگر سیاسی آمریکایی ، اسلامبزرگترین دشمن غرب است،و جنگ با این دشمن تنها با ارتش ممکن نیست بلکه باید درمدارس ،کلیساها ،مساجد ،معابد به رویارویی با آن پرداخت.

هم اکنون سیر محصولاتفرهنگی غرب برای تحقق بخشیدن به آرمان فوق ،راهی بازارهای کشورهای مسلمان شده،محصولاتی که پس از استفاده از آنها شخص از هویت و فرهنگ خود دلزده

می شود،آمریکارا به عنوان امپراطور صالح دنیای جدید می پذیرد و او را عصاره نیروهای خیر عالمتصور می کند.
یکی از این محصولات فرهنگی که بسیار نیز تاثیر گذار است بازی هایرایانه ای هستند که بیشتر ، سرمایه های اجتماعی جهان اسلام را هدف گرفته اند.

بیشاز دو دهه است که بازیهای رایانه ای وارد بازار شده اند.اولین آنها ،بازیهای شرکتآتاریدستگاه TV GAME مانند بازی PONG که تنها شامل دو خط،یک توپ و یکزمین مانند زمین تنیس بود.پس از آن بازیهای ویدئویی سیر تکاملی خود را طی کردند کهدر اواسط دهه هشتاد بازیها بیشتر به سمت جنگی (WAR GAME )سوق پیدا کردند.علت آنعلاوه بر مسائل فنی جو متشنج اواخر دهه ۸۰ آمریکا ،ناشی از جنگ سرد با شوروی و دیگربرنامه های رییس جمهور وقت ریگان بود بازیهایی مثل star flight و…

پس از پایانجنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ایالات متحده که خود را بی رقیب در جهانیافت تصور امپراطوری بر دنیا به هدفی جدی تبدیل شد.و از هر وسیله ای برای اثبات وجا انداختن این هدف استفاده کرده و می کند.

بازیهای رایانه ای یکی از این ابزارو وسایل است در این بازیها آمریکا مدینه فاضله و آرمان شهر ،نهایت رفاه ،صلح وامنیت معرفی می شودو نظام فرهنگی آن تنها سیستمی است که جهان را از خطرات گوناگونحفظ می کند.

تفکر حاکم بر این بازیها نشأت گرفته از منجیان متنوع آخر الزمان استکه هر کدام دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود می باشد.

آخر الزمان تکنولوژیک:

در آخر الزمان تکنولوژیکی رباتها و ساخته های دست بشر به مرحله ای ازتکامل و هوش می رسند که علیه انسانها دست به شورش زده و قصد نابودی نسل بشر رادارند.و انسانها نیز توانایی مبازه با آنها را ندارند در این زمان یک منجی شجاع کهدارای قدرت عشق و ایمان است (خصیصه ای که ماشینها از آن بی بهره اند)به مبارزه برمی خیزد و پس از نبردهای طولانی وسخت نسل بشر را نجات می دهد.
مثلا شما در بازیماتریکس(ENTER THE MATRIX ) ،به همراه یک گروه از آرمان شهری به نام زایان(ZION) وظیفه نجات جهان را از دست انسان نما ها بر عهده می گیرید ودرحین بازی باید باشجاعت بی نظیر خود جهان را از دست ماشینهای دیو صفت نجات دهد.

آخر الزمان طبیعی:

در آخر الزمان طبیعی ،طبیعت سر به شورش برمی دارد و بشر را با حربه هاییمانند زلزله ،گرد باد ،طوفان ،آتشفشان، سیل و… تهدید می کند و یا دخالتهای بی جایانسان در ساختارهای ژنتیک باعث پیدایش غولها و حیوانات ناشناخته عظیم الجثه ای میشود.

به عنوان مثال در بازی جزیره سایه ها شما برای پی بردن و نجات بشریت از دست(آلن) و (اوبد ) مورتون (که پدر خود را که یک دانشمند ژنتیک بوده کشته اند )که قصددارند به وسیله تحقیقات پدرشان بر جهان مسلط شوند.نتایج شگفت انگیزی که می توانددنیا را به نابودی بکشاند وارد جزیره شوید .

آخر الزمان تخیلی:

در آخر الزمانتخیلی ،موجودات ناشناخته فضایی زمین و نسل بشریت را به مخاطره انداخته و این بار یکمنجی بسیار دانا با قدرت ماوراء انسانی به مبارزه با این موجودات می پردازد.
بهعنوان مثال در بازی سام ماجراجو شما به عنوان یک منجی در نقش سام استون ظاهر میشوید سام به خاطر شجاعت فوق العاده اش در مبارزه با این موجودات به اسطوره ای تبدیلشده،به کمک ماشین زمان به گذشته بر می گردد تا جنگ بر علیه این یاغیان را به نفعبشریت تمام کند.

آخر الزمان اسطوره ای:

در آخر الزمان اسطوره ای یک ضد منجیاز دل افسانه ها و اسطور های باستانی پا به دنیای ما گذاشته و قصد نابودی بشر رادارد که در این حال با ظهور یک منجی آگاه به دنیای اسطورها و مجهز به جادو و سحر بهمبارزه با این دشمنان می پردازد.

مثلا در بازی (نفرین شدگان) شما به عنوان یکمنجی در نقش دختر یا پسر ۱۵ ساله یک کشاورز بازی را آغاز می کنید متجاوزان کراگ بهفرمان یک موجود اهریمنی در جستجوی جادو و سحر هایی برای حکمرانی بر کل دنیاست ایناهریمن می خواهد با استفاده از این جادو ها تمام موجودات خوب دنیا از جمله شما رابه اسارت در آورد که شما، یک ماجراجوی سر سخت مبارزه با این شیطان را بر عهده میگیرید .شما برای این کار باید از جنگل های انبوه و ژرف ،دژههایخشک،بیابانها،سیاه چالهای مرطوب ،گورستانهای قدیمی ،کوههای پر از برف ، غارهای یخی واز عمق غارهای پر از مواد مذاب عبور کنید تا از این فاجعه جلوگیری کنید.

یکیدیگر از ایدههای حاکم بر بازیهای رایانه ای جنگ هسته ای است که از آن با عنوانآرماگدون(armageddon) نبرد نهایی حق علیه باطل یاد می شود.که استفاده از سلاح اتمیدر آن قابل پیشگیری نیست و ظهور حضرت مسیح بدون وقوع این حادثه ممکن نیست دربازیهای مختلف به این پدیده پرداخته شده است.

بعنوان مثال شما در بازی مامورمخفی ۲،در نقش کیت آرچر یک جاسوس خبره ظاهر می شوید که می باید از وقوع جنگ هسته ایو نابودی نسل بشر توسط تروریستها جلوگیری کنید.

آخر الزمان دینی:

در میان آخرالزمانهای مختلف ،آخر الزمان دینی مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این آخرالزمانانسانهای شیطان صفت در قالب گروههای تروریستی و… قصد به دست گرفتن قدرت و نابودیتمامی عناصر پاک و خدایی را دارندو شما به عنوان منجی در نقش جاسوس خبره و با ایمانو یا سربازان ماهر و معتقد (عمدتا سربازانی از ارتش آمریکاو انگلیس )به عنوان پلیسصلح جهانی ظاهر شده و به مبارزه با دشمنان بشریت می پردازید. حال ممکن است این دشمنقبلا در زمین به جنایت پرداخته و شما مجددا به مبارزه با آن می پردازید و یادشمنانی که در آینده پا به عرصه جهان خواهند گذاشت.
بازیهایی همچون اسلحه مرگبار ، گروه ضربت ،بازگشت به قلعه ولفن اشتاین و…
در بازی اسلحه مرگبار شما درنقش یک گروه ضد تروریستی باید ۱۱ ماموریت مختلف و پر هیجان را پشت سر بگذارید و درطی عملیات علاوه بر ناکام گذاشتن تروریستها در فعالیتهایشان اسناد و مدارک مختلفیجمع آوری کنید و به برنامه های آینده تروریستها پی ببرید در ضمن باید گروگانها رانجات دهید هر گونه خطا باعث به خطر افتادن جان گروگانها می شود.

یا در بازی گروهضربت در سال ۲۰۰۸ به مبارزه با میهن پرستان افراطی مسکو بروید .قصد آنها تاسیس مجددامپراطوری اتحاد جماهیر شوروی است . تاجیکستان ،اوکراین ،بلاروس و دیگر کشورهایاستقلال یافته یکی پس از دیگری در شرف پیوستن به این امپراطوری هستند شما کماندوهایدلاوری هستید که خود را گروه ضربت می نامید

ویا در بازی معروف (بازگشت به قلعهولفن اشتاین (RETURN TO CASTLE WOLFENSTEINمجددا به مبارزه با نازی ها می روید .

در این بازی تعدادی از فرماندهان ارشد اس .اس از جمله هیملر (فرمانده کلنیروهای اس اس )قصد دارند تا با توسل به تکنولوژی پیشرفته و استفاده از قدرت هایمافوق طبیعی به جنگ علیه بشریت بیایندو شما در نقش مامورانی از ستاد ضد اطلاعاتارتش بایستس از اجرای اهداف فوق جلوگیری کنید و جهان را از نابودی نجات دهید

ویادر بازی( call of duty )شما در نقش سربازان انگلیسی ،آمریکایی و روسی آموزش میبینید و برای مبارزه با آلمانیها به منطقه اعزام می شوید.شما پس از طی کردن مراحلمختلف وارد برلین پایتخت آلمان شده و پرچم آزادی !را بالای ساختمانها به اهتزاز درآورید.

علاوه بر بازیهای ذکر شده که به دشمنان بشریت در گذشته یا آینده پرداختشده است،غرب سعی دارد سیاستهای تجاوز گرانه کنونی خود را در عرصه بین الملل توجیهکند اهدافی همچون مبارزه با تروریسم بین المللی ،مبارزه با گروههای تروریستی همچونالقاعده و یا مبارزه با دیکتاتورهای جهان همچون صدام و…این روند پس از ۱۱سپتامبر با شتاب بیشتری پیگیری شد.

بعنوان مثال در بازی نیروی دلتا (DELTA FORCE) شما بعنوان یک گروه ضد تروریستی مامور می شوید تا با تروریستها در هر کجایدنیا که از سوی آمریکا معرفی می شوندمبارزه کنید در قسمتی از این بازی شما وقتیوارد اردوگاه تروریستها می شوید تصویر شیخ یاسین تصویر رهبر حماس (که چندی پیش بهدست دولت تروریستی اسراییل به شهادت رسید)را بر دیوار می بینید یا در بازی (D DE LTA FORCE 2 با مبارزه با تروریستها وارد خوزستان می شوید و با تروریستهایی مواجهمی شوید که با چهره ای کریه ،خشن و بد ذات ترسیم شده آنها لباس عربی بر تن دارند باصورتهای نتراشیده و…
از بازیهای دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کردبازی (جنگ ژنرالها) و (طوفان صحرا) .

در جنگ ژنرالها (GENERALS) شما بهعنوان سربازان آمریکایی ماموریت مبارزه و سرکوب تروریستها و دشمنان بشریت را داریدشما به عراق برای مبارزه با رژیم صدام می روید یا به افغانستان (مزار شریف ) برایمبارزه با گروه القاعده می روید .

نکات جالب توجه ای در این بازی به چشم میخوردمثلا در ابتدای بازی فیلمی پخش می شود که هواپیما و هلی کوپتر های آمریکایی درحال گشت زنی هستند که توسط دشمن مورد حمله قرار می گیرند و سقوط می کنند پس از آناست که شما وظیفه دارید متجاوزان را سرکوب کنید و نشان می دهد که هیچگاه آمریکااولین گلوله را شلیک نمی کند و فقط برای دفاع از خود دست به تجاوز و حمله میزند
همچنین هم در عملیات عراق و هم در عملیات افغانستان به هر نحو ممکن ازنمادها و سمبلهای اسلامی استفاده شده و به کسی که این بازی را انجام می دهد القا میکند که اسلام علت این خشونتهاست در عراق نیروهای صدام در جلوی مسجد اسقرار دارند ویا در مزار شریف منارههای مسجد دیده می شود.
در هر دو قسمت عملیات عراق وافغانستان بعثی ها و گروه القاعده (دشمن ) به رنگ سبز نشان داده می شود (کلاه سبز،تانکها و نفر برها و نیروهایی که نشانه های آنها رنگ سبز است)که به نظر می رسد کهاین انتخاب رنگ نیز به دلیل نیست همانطور که در بازیهای قدیمی تر که آمریکا به نبردبا دشمن می رفت تروریستها و دشمنان به رنگ قرمز (نماد شوروی )نشان داده میشوند.

یکی دیگر از این بازیها که شاید بهتر و جذابتر از همه بازیهای فوق طراحیشده اند طوفان صحرا (DESERT STORM ) است .شما در این بازی ابتدا در ارتش آمریکاتمامی دوره های آموزشهای لازم را گذرانده و سپس به عراق اعزام می شوید (داستان اینبازی مر بوط به زمان جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت است)و وظیفه داریدماموریتهای محوله را انجام دهید ماموریتهایی در مرز عراق و کویت ،داخل کویت ،شمالعراق ،مرز عربستان و…و اهداف از قبل پیش بینی شده را نابود کنید اهدافی همچونفرودگاهها ی نظامی ،سایتهای موشکی ،مراکز رادار،سایتهای ضد هوایی و….
با مطالبعنوان شده دیگر نمی توان به بازیهای رایانه ای تنها به عنوان ابزار جذاب برای تفریحو سرگرمی کودکان نگاه کرد بلکه باید به آنها از دید دشمنان تفکر اسلامی نگریست.و درمقابل با تولید جانشینهای مناسب برای اینگونه بازیها با توجه به عمق منابع ملی ومذهبی به مبارزه با این تجاوز پرداخت .
آیا زمان آن نرسیده تا با منابع غنی ملی،باستانی ایران بازی هایی همچون رستم و سهراب تولید شوند ؟
یا با نگاهی به ۸ سالدفاع مقدس، بازیهایی با محتوی عملیاتها برای زنده نگه داشتن تاریخ جنگ ،بازیهاییهمچون حماسه خرمشهر و… تولید شوند

یا بازی با عنوان انتفاضه برای بیان جنایتهایرژیم غاصب اسراییل و فداکاریهای مسلمان آن کشور تولید و به بازار عرضه شوند؟

فرستادن دیدگاه »